Zemědělský svaz České republiky & Agrární komora České republiky

Publikoval(a) stopvrt dne

Obracím se na Vás ve věci realizace výstavby vysokorychlostních železničních tratí (VRT), nově formulováno jako projet Rychlá spojení. Výstavbou VRT dojde nejen ke zničení venkovského rázu naší krajiny, ovlivnění životů tisíců lidí podél této trati, ale také samozřejmě k záboru tisíců hektarů zemědělské půdy. Velkou otázkou je přínosnost projektu v současné Covidové době a samozřejmě finanční náročnost celého projektu. Dovoluje stav veřejných financí takto náročnou stavbu?? Prosím pomozte nám rozpoutat celospolečenskou diskusi o tratích VRT! Více informací v přiloženém dokumentu.

Poříčany – Světlá nad Sázavou

24.02.2021

Vážení kolegové,

obracím se na vás ve věci výstavby vysokorychlostní vlakové tratě (VRT) na trase Praha- Brno, konkrétně úseku Poříčany – Světlá nad Sázavou. Tato oblast nebyla až doposud zasažena žádnou liniovou stavbou. Například v Německu jsou vysokorychlostní tratě plánovány podle již stávajících dopravních staveb.

Vysokorychlostní tratě jsou v územním plánu zakresleny jako územní rezerva již od 90. let minulého století. Původně byla pro trasu Praha-Brno preferována jižní varianta vedoucí z Prahy na Benešov a dále podél dálnice D1 na Brno. V minulém roce však došlo, z nám neznámých důvodů, k preferenci severní trasy vedoucí z Poříčan směrem na Světlou nad Sázavou.

Na stavbu se vztahuje nově přijatý zákon o liniových stavbách, který výrazně zjednodušuje a také zrychluje stavební řízení na úkor ochrany soukromého vlastnictví, ať se to týká stanovení výkupní ceny, popř. vyvlastnění majetku.

Pro nás představuje tato změna následující komplikace:

  1. Na přípravě projektu výstavby se intenzivně pracuje (v prosinci 2020 bylo na středočeském krajském zastupitelstvu odsouhlaseno zadání, aby byl zpracován návrh na změnu územního plánu), ale nikdo s námi jako majiteli pozemků nekomunikuje a rovněž obce nemají téměř žádné informace. Nevíme tedy, co můžeme od výstavby očekávat.
  1. Při výstavbě dojde k záboru stovek a možná i tisíců hektarů zemědělské půdy (v územní rezervě se počítá s pásem o šíři 200 m a při délce trasy Praha – Brno 218 km to představuje jen na tomto úseku přes 4000 ha). Konkrétně v Polabí se jedná o jedny z nejkvalitnějších půd v naší republice.
  1. Výstavbou samozřejmě dojde ke snížení kvality života v dotčených venkovských sídlech (hluk, narušení rázu krajiny, zhoršená dopravní dostupnost jednotlivých vesnic minimálně po dobu výstavby rychlodráhy, snížení hodnoty soukromého majetku ať už staveb popř. přilehlých pozemků (omezení výstavby a rozvoje vesnic).
  1. Trasa VRT vede v našem zemedělském podniku přes nejúrodnější pozemky v rovinatém terénu tzn. bez erozního ohrožení. Na těchto pozemcích je v osevním postupu zařazena cukrová řepa a kukuřice pro potřeby rozsáhlé živočišné výroby. Veškerou cukrovou řepu skládkujeme na zpevněných platech, čemuž jsou uzpůsobeny polní cesty. Výstavbou VRT dojde nejen k záboru nejkvalitnější orné půdy, ale také k přerušení přístupových cest a pěstování cukrovky bude na těchto pozemcích minimálně komplikované.
  1. Výstavbou dojde k ovlivnění vodního režimu zasažených půdních bloků a také k narušení drenážního systému. Znám to z vlastní zkušenosti, kdy jsem v minulosti působil v podniku, kterého se přímo dotkla výstavba dálnice D11. Ještě dnes po více než 15 letech jsou některé plochy, kdysi zasažené výstavbou dálnice, často podmáčené a tím i hůře obhospodařovatelné.
  1. Výstavba VRT bude probíhat blízko jediného velkého zdroje pitné vody na Kutnohorsku a tou je vodní nádrž Vrchlice. VN Vrchlice je zdrojem vody pro 80 000 lidí. Trasa VRT prakticky přetíná všechny přítoky do této vodní nádrže.
  1. Přínos pro náš region je nulový: nezlepší se dopravní dostupnost, nebudeme mít více pracovních příležitostí, pouze se nám zhorší kvalita našeho života. Přínos to bude mít jen pro obyvatele velkých měst (Praha, Brno) a pro mezinárodní přepravu. Výstavbu VRT mají zastřešovat zahraniční firmy, které mají s výstavbou těchto tratí zkušenosti.
  1. Předpokládaná cena výstavby tratě Praha- Brno je v řádech stovek miliard Kč, přičemž projekt má být spolufinancován evropskou unií. Ale podle posudku soudního dvora EU již výstavba VRT není upřednostňována, ale preferuje se modernizace stávajících tratí.

Trápí nás velice špatná nebo spíše žádná informovanost o přípravě této trasy VRT. S vlastníky nikdo nekomunikuje a obce mají jen minimální a nepřesné informace, jako by se jich to vůbec netýkalo a neovlivnilo to život jejich obyvatel. Podle zpráv, které se k nám dostaly, příprava bude probíhat v tzv. zrychleném řízení.

Obracíme se na vás, jako na zástupce zemědělců, s prosbou o šíření těchto informací o plánované liniové stavbě, s kterou, z nás zemědělců, nikdo nesouhlasí. Je to přímý zásah do našeho podnikání.

Chtěli bychom rozpoutat veřejnou diskusi o smysluplnosti této stavby, zejména s ohledem na zábor dalších hektarů zemědělské půdy a zničení venkovského rázu krajiny. Rozpočet celého projektu na 580 km vysokorychlostních tratí z roku 2016 je 650 mld. Kč. Může si to státní rozpočet ČR dovolit??

Pokud se stavbě VRT přeci jen nepodaří zabránit, požadujeme, aby byla co nejméně narušena kvalita života v přilehlých obcích, zachována dopravní obslužnost a umožněno udržitelné hospodaření na pozemcích zasažených stavbou.

S pozdravem

Ing. Jan Mikulka PhD.

místopředseda představenstva

PIAS Suchdol, a.s.

Dobřeň 94

284 01 Kutná Hora

Níže jsou uvedeny odkazy ohledně programů rozvoje VRT a zpráva z evropského účetního dvora, ze které vyplývá, že výstavba vysokorychlostních tratí již není úplně preferována.

Program rozvoje

Interaktivní mapa Správy železnic (szdc.cz)

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/high-speed-rail-19-2018/cs/

The post Zemědělský svaz České republiky & Agrární komora České republiky appeared first on STOP VysokoRychlostní Trati.

Zdroj: https://www.vrtaci.cz/2021/03/05/zemedelsky-svaz-ceske-republiky-agrarni-komora-ceske-republiky/