Fórum občanů Chlumecka, z.s.

podepsáno 1538 podpisů

Jak se následně ukázalo, tyto plány byly Správou železnic postupně připravovány již několik let, ovšem bez přizvání občanů města Chlumec. Spolek FOCH si vzal za své vyvolat veřejnou diskusi k tomuto tématu a zjistit názory a informovanost občanů i politiků Chlumecka na něj. Velmi brzy se ukázalo, že informovanost drtivé většiny občanů i politiků  Chlumce byla v podstatě nulová. Po získání Studie proveditelnosti SŽ a dokumentů k plánům na výstavbu a změnu trasy VRT, následovala analýza aktuálního stavu a názorů občanů, ustanovení petičního výboru FOCHu a textu petice proti vedení VRT přes Chlumec (tj. proti plánům na vedení VRT v rozporu s územním plánem Chlumce), kterou za necelý měsíc podepsalo 1538 občanů, což je mimochodem výrazně více, než kolik občanů  Chlumce přišlo k posledním krajským volbám (ca 1100). Díky jejich podpisům krajské zastupitelstvo Ústeckého kraje zařadilo bod k petici a k VRT na svou červnovou schůzi, kde na její podporu vystoupili zastupitel Chlumce, člen FOCHu a současně člen krajské pracovní skupiny Mgr. Jan Musil i starosta města Chlumec Ing. Roman Zettlitzer. V současné době mnoho aktivit z ekonomických i kompetenčních důvodů zajišťuje samotné město Chlumec, respektive v jejich zastoupení společnosti Frank Bold Advokáti (FBA) a Frank Bold Society, s nimiž má město podepsané smlouvy. Město Chlumec se spolkem FOCH nadále polupracuje v městské pracovní skupině k VRT, zastupují názory stejných občanů Chlumecka a mají na problematiku obdobný pohled, tedy se snaží také vystupovat jednotně. I z tohoto důvodu byla stvrzena mezi městem Chlumec, FBA a FOCHem spolupráce podpisem třístranného memoranda. FOCH si klade za cíl být nápomocen městu a jeho občanům v transparentním projednávání trasování VRT a v hledání variant, jak vést VRT a současně dodržet aktuálně platný územní plán Chlumce i aktuálně platné Zásady územního rozvoje ÚK, jimiž se občané Chlumecka při jeho osídlování řídili a řídí.

Za FOCH se dílčími problematikami k VRT zabývá především jeho nejvyšší orgán tj.Výbor spolku, který je doplněn z řad svých členů zvláštními pověřenci. Všichni jsou obyvatelé Chlumce (včetně jeho části Stradov). Jmenovitě za všechny (abecedně): Mgr. Iva Balkó, Ph.D. (pet.výbor), prim.  MUDr.  Olga  Filipovská (dopady  na  obyvatele),  MUDr.  Karolína Ježková  (mezinárodní  vztahy/VRT-SRN),  Mgr.  Pavel  Jursa  (pet.výbor,  geologie),  Ing. Vítězslav Klimeš, MBA (reg.rozvoj, ek. stavebnictví), Mgr. Jan  Musil (zástupce  v  KPS,  zastupitel, geologie  a  ŽP),  Mgr.  Libor  Prexler  (soc.  sítě),  Mgr.  Edna  Řeháková  (pet.výbor, PR), JUDr.Veronika Srnková (právní  servis, PR), Ing. Petr Techlovský (životní prostředí).

Web: http://stradov.net/

https://www.vrtchlumcem.cz/