Koridor D8

3 města, 29 obcí 10 spolků

Koridor D8 inicioval společné připomínky 3 měst, 29 obcí a 10 spolků pro souvislý průběh více než 35 km navrhované tratě VRT PODŘIPSKO

O nás:

Sdružení obcí a spolků Koridor D8 se začalo formovat na konci roku 2017, kdy se obce a spolky dohodly na koordinované spolupráci k ochraně svých obyvatel před negativními dopady investičních záměrů. Ať už se jednalo o logistické areály, těžební či chemický průmysl nebo liniové stavby, které jsou významným zdrojem hluku. 

Území působnost je vymezena v širším okolí dálnice D8

Po dobu svého působení se jeho členové stali účastníky desítek správních řízení, aby pro své obyvatele zajistili příznivé životní prostředí, ochránili zemědělský půdní fond, přírodu, zdraví a majetek svých obyvatel a zajistili maximální kompenzační opatření, která by eliminovala negativní vlivy z realizace záměrů.

Od vzniku SOS Koridor D8 nenabyl v našem zájmovém území žádný nový investiční záměr právoplatného stavebního povolení.

Nejvýznamnějším nezrealizovaným záměrem byla plánována největší hala v Evropě o rozloze 24 ha (Daimler)

Obce mají dlouholetý zájem na snížení nadlimitních hodnot hluku ve svých katastrech pocházejících z dopravy na dálnici D8. Dlouhodobě se snaží, aby byla zajištěna protihluková opatření na dálnici D8. Objednávají a hradí hluková měření a studie.

Proto je jejich společným zájmem, aby veškerá chybějící kompenzační opatření u dálnice D8 (zejména protihlukové valy či stěny a ochranná zeleň) byla řešena již před projektovou přípravou k vysokorychlostní trati (VRT). 

Web: https://www.koridord8.cz/