VRT a zvláště chráněné druhy

Publikoval(a) stopvrt dne

Začátkem roku 2022 byla schválená studie proveditelnosti vysokorychlostní železniční tratě (VRT)pro trasu Praha – Brno – Břeclav.

Na vybraných úsecích se začínají zpracovávat posouzení koncepce vlivu na životní prostředí SEA i EIA. Faktem zůstává, že plánovaná trasa prochází přes řadu přírodně hodnotných lokalit, které momentálně nejsou zařazeny mezi chráněná území.

Jedná se například o mokřadní biotopy s tůněmi, rozsáhlé rákosiny, staré viničné terasy, údolí potoků s doupnými vrbami, lesy se skalními výchozy nebo i polní krajina, kde hospodaří zemědělci s ohledem na volně žijící druhy. To jsou místa, kde žije řada zvláště chráněných druhů obratlovců, které jsou přímo ohroženy plánovanou výstavbou VRT. Jelikož trať povede výhradně volnou krajinou, bude její dopad na volně žijící druhy velmi významný, srovnatelný s dálnicí.

Bohužel nový stavební zákon prakticky vylučuje zapojení veřejnosti i nevládních organizací do povolovacího procesu, na vyjádření orgánů ochrany přírody jsou zkrácené lhůty. To vše vede k rychlému prosazení záměru na úkor chráněných druhů.

Studie si klade za cíl zmapovat na vybraných úsecích zvláště chráněné druhy ptáků, obojživelníků a letounů a zhodnotit možné vlivy výstavby VRT na ZCHD.

Studie bude poskytnuta jak orgánům ochrany přírody, tak i dotčeným obcím, které ji mohou využít např. k námitkám při aktualizacích zásad územního rozvoje v souvislosti s plánovanou výstavbou trati.

Mgr. Petra Hulvová, 2022

Zdroj: https://www.vrtaci.cz/2022/12/21/vrt-a-zvlaste-chranene-druhy/