Červená znamení při zadávání veřejných zakázek a poskytování služeb

Publikoval(a) Editor dne

[English]

Následující text je převzat z: “Modernizace veřejné správy: Massey a William Hutton (2006): “Leadership, Red Flags, Trust and Professional Power”.

Profesor Andrew Massey je akademickým ředitelem International School for Government na King’s College v Londýně. William L. Hutton je členem a čestným členem Chartered Institute of Bankers in Scotland a certifikovaným vyšetřovatelem podvodů.

“…Ve Spojených státech, kde se předpokládá, že podvody a korupce mohou stát ekonomiku více než 400 miliard dolarů ročně (Kramer, 2005, s. 1), vytvářejí větší jurisdikce praktické kontrolní seznamy červených vlajek a otázek pro úředníky, aby mohli odhalit včasné příznaky možného nekalého jednání. Jedním z nejobsáhlejších a nejpřístupnějších je seznam generálního prokurátora státu New York, který identifikuje různé druhy podvodů a spiknutí a následně uvádí názorné příklady, jak by se úředníci měli chovat (Spitzer, 2003). V mnoha případech by dobrá správa a prosazování etického chování ze strany profesionálů zajistily efektivní využití peněz při poskytování služeb. Kramer (2005) identifikoval typy nesprávného jednání a následně uvádí výčet červených praporků. Následující seznam červených vlajek je rozsáhle upravenou a pozměněnou verzí Kramerova seznamu:

Předběžné zadávání veřejných zakázek (bid-rigging)

Vyloučení kvalifikovaných uchazečů je součástí manipulace s nabídkami před zahájením zadávacího řízení. K dosažení tohoto cíle se používá řada taktik, včetně stanovení úzkých nebo nepřiměřeně obtížných předkvalifikačních kritérií, stanovení nepřiměřených specifikací nabídek, rozdělení nákupů s cílem vyhnout se výběrovému řízení a neoprávněného zadávání zakázek na jediném místě. Mezi varovné signály patří:

 1. Několik různých konzultantů, kteří jsou zaměstnáni jako poradci vládních oddělení, což vede k situaci “vybrat si a zmást / vybrat a smíchat”, pokud jde o případné zadávání zakázek na základě odborného poradenství.
 2. Doložky o výluce.
 3. Značný počet kvalifikovaných uchazečů, kteří nepodají nabídku.
 4. Nepřiměřeně úzké specifikace zakázky.
 5. Poskytnutí nepřiměřeně krátké lhůty pro podání nabídek.
 6. Přijetí nepřiměřených “předkvalifikačních” postupů.
 7. Nedostatečné zveřejnění žádostí o podání nabídek, například použití pouze místních publikací nebo nezveřejnění žádosti o podání nabídek.

Korupční platby

V případě korupčních plateb, jako jsou úplatky a podplácení (které mohou zahrnovat nefinanční i finanční výhody), patří mezi červené signály:

 1. Nesprávný nebo nesoutěžní výběr dodavatele.
 2. Neoprávněné zvýhodňování určitého dodavatele, například schválení vysokých cen nebo přijetí nekvalitního zboží.
 3. Zbytečné zapojení zprostředkovatele nebo prostředníka do transakcí (to umožňuje vnést do nabídkového řízení “poplatky” zprostředkovatele).
 4. Úředníci zadávající veřejné zakázky přijímají nevhodné dary a pohoštění.

Tajné dohody při podávání nabídek

To umožňuje předem vybraným dodavatelům získávat zakázky na rotačním principu nebo si “ukrajovat” území. Jedním z prvků může být to, čemu se ve Spojeném království říkalo “Buggin’s turn”. Má následující varovné signály:

 1. Vítězná nabídka je příliš vysoká ve srovnání s odhady nákladů, zveřejněnými ceníky, podobnými zakázkami nebo průměry v odvětví.
 2. Střídání vítězných uchazečů podle zakázky, druhu práce nebo zeměpisné oblasti.
 3. Poražení uchazeči jsou najímáni jako subdodavatelé.
 4. Neobvyklé vzorce nabídek, například nabídky jsou příliš vysoké, příliš blízké, příliš shodné, příliš vzdálené, zaokrouhlená čísla, neúplné, shodné nebo podobné předchozí nebo jiné nabídce.

Zneužití změny pořadí

Mezi červené signály zneužití změny zakázky, kdy dodavatel ve spolčení s úředníky může předložit nízkou vítěznou nabídku a následně zvýšit cenu a zisky v pozdější fázi podáním žádosti o změnu zakázky, patří např:

 1. Slabé kontrolní mechanismy, pokud jde o přezkoumání potřeby změny objednávek.
 2. Četné neobvyklé nebo nevysvětlené změny objednávek.
 3. Vzorec zadávání nízkých nabídek, po němž následují změněné zakázky.
 4. Nejasné specifikace zakázky, po nichž následují změny objednávek.
 5. Neúplné nebo “předběžné” specifikace, které se mohou měnit na základě pozdějších technických studií atd.

Střet zájmů

Ty vznikají nebo mohou být vnímány jako vzniklé, pokud úředníci odpovědní za zadávání veřejných zakázek mají nezveřejněné zájmy u dodavatele nebo zhotovitele nebo s ním spolupracují, nebo pokud od dodavatele nebo zhotovitele přijímají nevhodné dary, laskavosti nebo následné zaměstnání či poradenství. Mezi tyto příznaky patří:

 1. nevysvětlené nebo neobvyklé upřednostňování určitého dodavatele nebo zhotovitele.
 2. zadavatelé nebo nákupní úředníci “žijící nad své poměry”.
 3. Úředníci jednají o zaměstnání nebo poradenství s potenciálním dodavatelem.
 4. Blízké stýkání se s dodavatelem a přijímání nevhodných darů, cestování nebo zábavy od dodavatele.
 5. Zdá se, že úředníci nebo politici veřejných zakázek provozují vedlejší činnost související s dodavateli nebo o ni mají zájem.

Nesprávné účtování nákladů

Nesprávné účtování nákladů se provádí za účelem nafouknutí zisku, červené signály jsou následující:

 1. Dodavatel má souběžně uzavřené podobné smlouvy s fixními cenami nákladového typu.
 2. Přesuny materiálových nákladů z jedné zakázky do druhé, zejména ze zakázky s pevnou cenou nebo komerční zakázky do státní zakázky nákladového typu.
 3. Převody nákladů na jakýkoli typ účetních jednotek nebo drobných peněžních účtů nebo z nich.

Chybné stanovení cen

K tomu dochází, pokud dodavatelé nezveřejní přesné, aktuální a úplné ceny. Používání nadsazených nákladů v návrzích na práci a materiál nebo fiktivních cenových nabídek od fiktivních dodavatelů. Mezi červené signály patří:

 1. Zhotovitel se zpožďuje nebo není schopen předložit podklady pro náklady.
 2. Zhotovitel poskytuje nedostatečnou nebo neaktuální dokumentaci k návrhům nákladů.
 3. Zhotovitel nezaznamenává slevy a rabaty.
 4. Neobvyklé odchylky mezi odhadovanými nebo vykazovanými náklady a skutečnými náklady.

Nedodržení specifikací smlouvy

Červené signály nedodržení specifikací smlouvy jsou následující:

 1. Nesrovnalosti mezi výsledky zkoušek a kontrol a smluvními nároky a specifikacemi.
 2. Neúspěšné testy a kontroly.
 3. Nízká kvalita, špatný výkon a vysoký počet stížností.
 4. Předčasné selhání nebo vysoká míra oprav.

Únik informací o nabídce

Červené vlajky jsou následující:

 1. Špatná kontrola nabídkových řízení, například nedodržování lhůt.
 2. Vítězná nabídka těsně pod další nejnižší nabídkou.
 3. Neveřejné otevírání nabídek.
 4. Přijetí pozdních nabídek.
 5. Zbytečně prodloužená lhůta pro podání nabídek.
 6. Opožděný uchazeč je uchazečem s nejnižší nabídkovou cenou.

Manipulace s nabídkami

Mezi červené signály manipulace s nabídkami patří:

 1. Špatná kontrola a nedostatečné postupy při podávání nabídek.
 2. Vítězná nabídka je zrušena pro “chyby” ve specifikaci zakázky a zakázka je znovu vysoutěžena.
 3. Přijetí pozdních nabídek.
 4. Nabídky jsou “ztraceny”.
 5. Kvalifikovaný uchazeč je vyloučen z pochybných důvodů.

Zmanipulované specifikace

Mezi hlavní příznaky zmanipulovaných specifikací patří:

 1. Na žádost o podání nabídky reaguje pouze jeden nebo několik málo uchazečů.
 2. Podobnost mezi specifikacemi a výrobkem nebo službami vítězného dodavatele.
 3. Specifikace jsou výrazně užší nebo širší než předchozí žádosti o nabídky.
 4. Zadavatel používá v žádosti o nabídky obchodní značku.
 5. Vysoký počet výběrových řízení nebo zadání zakázky z jediného zdroje jednomu dodavateli.

Nevyvážené nabídky

V tomto případě je nabídkové řízení zmanipulováno tím, že jsou do poptávkového řízení zařazeny položky týkající se určitých prací, zboží nebo služeb, které ve skutečnosti nebudou v rámci zakázky poptávány, a pouze zvýhodněný uchazeč o tom ví, což mu umožňuje předložit nepřiměřeně nízkou nabídku na položku, která z něj činí celkově nejkonkurenceschopnějšího uchazeče:

 1. Konkrétní položka se jeví jako nepřiměřeně nízká.
 2. Následné objednávky změn snižující požadavky na položku s nízkou nabídkovou cenou.
 3. Konkrétní nabídkové položky se nezdají být provedeny nebo nakoupeny tak, jak je uvedeno ve smlouvě.
 4. Uchazeč má blízko k pracovníkům zadavatele nebo se podílel na vypracování specifikací zakázky.”

Neoprávněné zadávání zakázek z jediného zdroje

Červené vlajky jsou následující:

 1. Zadání zakázky z jediného zdroje těsně nad nebo těsně pod limity pro konkurenční nabídky.
 2. Dříve soutěžní zakázky se stávají nesoutěžními.
 3. Žádné zdůvodnění nebo dokumentace pro nesoutěžní zadání.
 4. Rozdělené nákupy s cílem vyhnout se limitům pro soutěžní nabídky.
 5. Zadávání zakázek pod limity pro soutěžní nabídky, po němž následují objednávky změn, které tyto limity překračují…”

(Reprodukováno se svolením.)

Odkazy

Spitzer, E. (2003), Combating Fraud in Public Purchasing (Anti-Trust Bureau, Attorney General’s Office, State of New York, Albany).

Kramer, W. (2005), Korupce a podvody – základy. Viz https://web.archive.org/web/20060712161454/http://www.wmkramer.com/info.html

Andrew Massey a William Hutton (2006), Modernizing Governance: Leadership, Red Flags, Trust and Professional Power (Vedení, červené vlajky, důvěra a profesní moc).

Translated by https://www.deepl.com

Zdroj: https://vrt.wtf/2022/04/02/cervena-znameni-pri-zadavani-verejnych-zakazek-a-poskytovani-sluzeb/