Logistická hala Kozomín č. par. 301/13 – ALZA

Publikoval(a) Koridor D8 dne

V říjnu 2021 bylo zahájeno zjišťovací řízení EIA (posuzování vlivů na životní prostředí) pro Logistickou halu Kozomín společnosti ALZA. Řízení bylo v prosinci ukončeno na žádost oznamovatele. Nyní je aktualizovaná dokumentace záměru včetně dopravní, hlukové a rozptylové studie znovu zveřejněna a zahájeno nové zjišťovací řízení, viz dokumentace EIA.

Kdokoliv může odeslat své vyjádření k záměru na Krajský úřad Středočeského kraje do 22. 4. 2022.

Stavba bude užívána výhradně jako logistická hala. Uvnitř objektu jsou navrženy skladové a kancelářské prostory. Součástí budou zpevněné plochy, které budou sloužit pro zásobování nákladními auty a pro parkovaní zaměstnanců. Zastavěná plocha bude činit 7880 m2, plochy zeleně budou činit 3960 m2 a plochy komunikací 4473 m2. Počet vnitřních parkovacích stání bude 75. Celkové rozměry jsou 114,65 x 81,750 m, maximální výška haly je nad úrovní 1.np 14 m.

V hale bude pracovat 160 zaměstnanců ve dvou směnách.

Vyvolaná doprava 562 průjezdů aut denně obousměrně. 130 vozidel bude nad 3,5 t a 151 vozidel bude osobního typu do 3,5 t.

Záměr je umísťován na půdě bonity II. Zemědělskou půdu II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. 

Zdroj: https://www.koridord8.cz/logisticka-hala-kozomin-c-par-301-13-alza/