Zahájeno řízení EIA na „Stanovení dobývacího prostoru Dřínov a pokračování těžby štěrkopísku na výhradním ložisku Hostín 2“

Publikoval(a) Koridor D8 dne

Předmětem záměru je stanovení nového dobývacího prostoru Dřínov o rozloze 17,2 ha a následné povolení těžby ložiska štěrkopísku Hostín 2 na ploše 16,6 ha. Maximální objem těžby bude činit 120 000 t štěrkopísku za rok. Předpokládaná doba těžby je 10 let. Způsob těžby se oproti současnému stavu nebude podstatně odlišovat. Součástí předloženého záměru je i návrh budoucí sanace a rekultivace území, kde se počítá s návratem pozemků do zemědělského půdního fondu.

Celá dokumentace posuzování vlivů na životní prostředí ZDE. Připomínky může podat kdokoliv do 2. 3. 2022.

Zdroj: https://www.koridord8.cz/zahajeno-rizeni-eia-na-stanoveni-dobyvaciho-prostoru-drinov-a-pokracovani-tezby-sterkopisku-na-vyhradnim-lozisku-hostin-2/

Kategorie: Aktuality