Rozšíření dálnice D8 na 3+3 pruhy od Zdib po Novou Ves bude posuzováno v celé EIA

Publikoval(a) Koridor D8 dne

Na základě přijatých připomínek ve zjišťovacím řízení EIA (posuzování vlivů na životní prostředí), rozhodlo Ministerstvo životního prostředí, že rozšíření dálnice D8 od Zdib po Novou Ves může mít významný vliv na životní prostředí a bude posuzováno v celé dikci zákona EIA.

Připomínky se týkaly především hluku, emisí, prostupnosti krajinou, kumulativních vlivů s vysokorychlostní tratí, vodních poměrů atd. Zhotovitel navrhoval navýšení hlukových limitů o korekci 5 dB s odkazem na § 12, odst. 6, věta třetí nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Proti použití korekce směřovaly nejen naše připomínky, ale i připomínky Krajské hygienické stanice.

Zdroj: https://www.koridord8.cz/rozsireni-dalnice-d8-na-33-pruhy-od-zdib-po-novou-ves-budou-posuzovano-v-cele-eia/