Zahájeno zjišťovací řízení EIA pro Logistickou halu Kozomín č. par. 301/13

Publikoval(a) Koridor D8 dne

Bylo zahájeno zjišťovací řízení EIA (posuzování vlivů na životní prostředí) pro Logistickou halu Kozomín v místě, kde měla stát papírna. Dokumentaci záměru včetně hlukové a rozptylové studie naleznete ZDE pod STC2430.

Kdokoliv může odeslat své vyjádření k záměru na Krajský úřad Středočeského kraje do 26. 11. 2021.

Stavba bude užívána výhradně jako logistická hala. Uvnitř objektu jsou navrženy skladové a
kancelářské prostory. Součástí budou zpevněné plochy, které budou sloužit pro zásobování nákladními
auty a pro parkovaní zaměstnanců. Zastavěná plocha bude činit 7880 m2, plochy zeleně budou činit
3960 m2 a plochy komunikací 4473 m2.

Počet vnitřních parkovacích stání bude 76.

Celkové rozměry jsou 114,65 x 81,750 m, maximální výška haly je nad úrovní 1. NP 14 m.

V hale bude pracovat 160 zaměstnanců ve dvou směnách.

Celkový denní objem generované dopravy bude 151 osobních automobilů, 80 lehkých nákladních automobilů a 50 těžkých nákladních automobilů.

Záměr je umísťován na půdě bonity II. Zemědělskou půdu II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. Závazné stanovisko o vynětí půdy ze ZPF bude vydávat MěÚ Kralupy nad Vltavou. Posoudí MěÚ Kralupy tuto logistickou halu jako veřejný zájem?

Zdroj: https://www.koridord8.cz/zahajeno-zjistovaci-rizeni-eia-pro-logistickou-halu-kozomin-c-par-301-13/