Obchvat Kralupy

Publikoval(a) Koridor D8 dne

Dne 7. 10. 2021 bylo oznámeno pokračování řízení k vydání stavebního povolení k nakládání s podzemními a povrchovými vodami ke zřízení vodního díla pro stavbu „II/240 a II/101 přeložka silnic v úseku D7-D8, II. etapa, tzv. obchvat Kralup.

Účastníci řízení, dotčené orgány a veřejnost mohou uplatnit závazná stanoviska a námitky popřípadě důkazy či připomínky do 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů
rozhodnutí (Městský úřad Roudnice nad Labem odbor životního prostředí, úřední dny pondělí,
středa 7,00 – 11,30 a 12,00 – 17,00 hod).

Zdroj: https://www.koridord8.cz/obchvat-kralupy/