VRT Mnetěš

Publikoval(a) stopvrt dne

Plán Správy železnic pro Mnetěš na rok 2030:

Intenzivní doprava na D8 doprovázená až 200 vlaky/den – vše na náspech a bez efektivních protihlukových opatření

Vysokorychlostní trať (VRT) Praha – Drážďany

Vážení spoluobčané, po dlouhá léta je v územním plánu Mnetěše vyčleněna územní rezerva (mezi obcí a dálnicí D8) pro vysokorychlostní trať (VRT) Praha – Drážďany v šíři 600 m, která kopíruje současnou dálnici D8. Jedná se o mezinárodní koridor v rámci sítě evropských rychlých spojení s plánovanou cestovní rychlosti přes 300 km/hod. Od roku 2018 začala Správa Železnic intenzivně připravovat její realizaci. Jako pilotní projekt byla vybrána trať Praha – Lovosice (označovaná jako VRT Podřipsko) s plánovaným zprovozněním v roce 2030 a následným dočasným napojením na stávající trať do Ústí nad Labem.

V lednu 2021 bylo investorem představeno detailní vedení v okolí Mnetěše, kde navržené vedení tratě je ve stejné výšce jako dálniční těleso – až 14 metrů. Na základě odborných konzultací by navrhované řešení vedlo k dramatickému zhoršení životních podmínek v obci, zejména v těchto oblastech:

  • hluk
  • prašnost
  • vibrace nemovitostí

Toto zhoršení, alespoň jedním faktorem, by zasáhlo kompletně celý katastr obce Mnetěš – bez výjimek, „bezpečná zóna“ se nachází ve vzdálenosti až 5 km od navrhovaného drážního tělesa. Všechny tyto negativní vlivy zmiňuje sám investor ve své dokumentaci (veřejně přístupná).

Největším problémem je navrhovaná výška budoucí trati VRT – ta má být vedena na náspu ve výšce až 14 m – výškově stejně jako současná dálnice D8 (viz. výše) Navrhované řešení tedy dopředu vylučuje efektivní ochranu proti hluku, který při plánované rychlosti 350 km/hod většinově vytváří sběrač (pantograf). JAK SI TAKOVÝ HLUK PŘEDSTAVIT? Odpověď na otázku nám dává sám investor ve své průvodní zprávě k záměru:

Hluk se při tak vysokých rychlostech chová jiným způsobem, než na jaký jsme zvyklí u standardních či modernizovaných tratí. Průjezd vlaku se akusticky více podobá spíš výstřelu z děla než liniovému zdroji, mění se frekvenční spektrum hluku i jeho zdroje. Při rychlostech cca nad 280 km/h se začíná výrazně podílet na výsledné hlučnosti aerodynamika karosérie vozů, ale především aerodynamický hluk sběrače (pantografu), který se jen velmi obtížně ovlivňuje, vzhledem ke své hlavní funkci, napájet kontaktem několika málo cm2 elektrickým proudem hnací jednotku. Při rychlosti 300 km/h se podílí sběrač již rovným dílem na produkci hluku jako zdroj kolo/kolejnice. Hluk šířící se od kol (od země) lze technickými prostředky vcelku úspěšně omezovat. Hluk „vysílaný“ z výšky od sběrače nelze ve většině případů protihlukových bariér zachytit, a proto je třeba s tímto efektem dopředu počítat a nespoléhat zcela na účinnost protihlukových stěn.

Pro pochopení problému vibrace nemovitostí je opět dobré vyhledat informace dodané investorem z jeho průvodní zprávy na téma STRUKTURÁLNÍ HLUK – nemovitosti se chovají jako reproduktory a samy hluk vyzařují. Na základě odborných konzultací bylo potvrzeno, že geologické podloží v okolí Mnetěše je „ideální“ pro šíření vibrací.

JAK SE TEDY MÁ BRÁNIT MALÁ OBEC PROTI VÝSTAVBĚ, KTERÁ OVLIVNÍ ŽIVOT NÁS VŠECH?

Z tohoto důvodů se obec Mnetěš již v březnu 2020 stala členem spolku KORIDOR D8, který sdružuje města a obce ležící v blízkosti dálnice D8 a jsou negativně zasaženy plány investorů. Rovněž většina jeho členů bude zasažena plánovanou výstavbu vysokorychlostní trati. Prvním konkrétním přínosem členství pro Mnetěš bylo poskytnutí vypracovaného právního rozboru na co nejefektivnější obranu proti možné výstavbě.

Bohužel i přes veškerou snahu (včetně právní obrany) se nemusí podařit stavbě v našem katastru zabránit. V tomto případě by mělo být cílem dosažení maximálních kompenzačních opatření – vedení v zářezu a provedení řádného geologického průzkumu k minimalizaci hluku, prachu a vibrací – na náklady investora. I proto byl zastupitelstvem odsouhlasen záměr k vypracování krajinného plánu obce, jehož výsledkem bude mimo jiné i požadavek na ozelenění v co největší možné šíři a na vybudování protihlukových opatřeni (protihlukový val – ne pouhá stěna) v přímé návaznosti na drážní těleso.

Na závěr textu je srovnána využití dálnice s plánovanou vysokorychlostní tratí pro obyvatele Mnetěše. Dálnice i přes svá negativa (hluk a zplodiny) umožňuje, díky blízkým nájezdům, rychlejší spojení do Prahy a Ústí n.L. Bohužel u plánované vysokorychlostní tratě se jedná pouze o průchod územím Podřipska bez výraznějšího pozitivního přínosu pro obyvatele Mnetěše a okolních obcí.

https://www.facebook.com/pirati.ulk/videos/159063945960850

The post VRT Mnetěš appeared first on STOP VysokoRychlostní Trati.

Zdroj: https://www.vrtaci.cz/2021/03/16/vrt-mnetes/